Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kattentrimsalon de Poezentuin (01-11-23), hierna te noemen de ondernemer, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 91595606 Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Prijsopgaven

  Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, evenals de mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave staan worden afzonderlijk berekend. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Dit is echter niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals verhoging van de BTW.

 2. Overeenkomsten

  Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk via whatsapp of email tot stand zijn gekomen.

 3. Levering van goederen en diensten

  De levering van diensten geschiedt in de kattentrimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en gehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Het risico van het vervoeren van dieren ligt ten aller tijden bij de eigenaar van de kat

 4. Overmacht

  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar van de kattentrimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 5. Aansprakelijkheid

  De ondernemer van de kattentrimsalon is tegenover de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan haar of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Dit geld niet bij vervilting van de vacht, hierbij is een hoger risico op inscheren, deze kosten vallen onder de aansprakelijkheid van de klant/opdrachtgever. Deze aansprakelijkheid is maximaal het door de dierenarts in rekening te brengen bedrag. Is er sprake van onherstelbare schade of het overlijden van het dier, dan is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor de door de klant/opdrachtgever aan te tonen aanschafwaarde van het dier. De ondernemer zal de klant/opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen De klant/opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het dier is veroorzaakt, of wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van informatie, gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier, tenzij de klant/opdrachtgever dit niet is toe te rekenen. De ondernemer is tegenover de klant/opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere dieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de klant/opdrachtgever in de trimsalon achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het dier. De kattentrimsalon heeft een aansprakelijkheidsverzekering in bovenstaande situatie’s.


 6. Klachten

  Klachten dienen ter aller tijden binnen 48 uur na de trimbeurt bij de eigenaar van de kattentrimsalon kenbaar te zijn gemaakt. Er moet binnen afzienbare tijd een oplossing aangeboden worden door de trimsalon, de uitvoering daarvan zal in overleg met de eigenaar van de kat plaatsvinden.

 7. Garantie

  De garantie op de geleverde dienstbeperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 8. Betaling

  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank-of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: a. Annuleringen tot 24 uur voor de afspraak kunnen kosteloos worden doorgegeven, mits er een akkoordbevestiging vanuit de kattentrimsalon is gekomen. b. Bij annulering korter dan de gestelde tijd zal het volledige bedrag worden doorbelast, u ontvangt hiervoor een factuur.

Menu

× Stuur een appje