Privacy policy

Privacywetgeving en persoonsgegevens
Kattentrimsalon de Poezentuin zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Kattentrimsalon de Poezentuin conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

AVG verklaring
Kattentrimsalon de Poezentuin gevestigd aan het Hoofd 14 te Zuidland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kattentrimsalon de Poezentuin
06-43228641
https://www.kattentrimsalondepoezentuin.nl
info@kattentrimsalondepoezentuin.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Kattentrimsalon de Poezentuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan Kattentrimsalon de Poezentuin verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
De website en/of dienst van Kattentrimsalon de Poezentuin heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden kunnen of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@kattentrimsalondepoezentuin.nl dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoongegevens verwerkt
Kattentrimsalon de Poezentuin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het versturen van een betaalverzoek
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de juiste dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Kattentrimsalon de Poezentuin verwerkt ook persoonsgegevens als deze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kattentrimsalon de Poezentuin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart
Kattentrimsalon de Poezentuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 7 jaar nadat je Kattentrimsalon de Poezentuin als klant hebt verlaten, worden jouw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kattentrimsalon de Poezentuin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Kattentrimsalon de Poezentuin, sluit deze een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kattentrimsalon de Poezentuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Kattentrimsalon de Poezentuin gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kattentrimsalon de Poezentuin, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die staan geregistreerd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kattentrimsalondepoezentuin.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is er een kopie van je identiteitsbewijs nodig die je met het verzoek mee dient te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reactie hierop volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kattentrimsalon de Poezentuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligt worden
Kattentrimsalon de Poezentuin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kattentrimsalondepoezentuin.nl

Menu

× Stuur een appje